ശങ്കരാഭരണം പേരിൽ മാത്രമേ ഉള്ളു ആഭരണങ്ങളും ഏച്ചുകെട്ടലുകളും

അപ്പൂപ്പൻതാടി

ചിത്രത്തിനു് കടപ്പാട് : ശ്രീജിത്ത് കെ, വിക്കിപീഡിയ