ശങ്കരാഭരണം പേരിൽ മാത്രമേ ഉള്ളു ആഭരണങ്ങളും ഏച്ചുകെട്ടലുകളും

ജനൽമഴ

ചിത്രത്തിനു് കടപ്പാട് : n8foo - flickr