ശങ്കരാഭരണം പേരിൽ മാത്രമേ ഉള്ളു ആഭരണങ്ങളും ഏച്ചുകെട്ടലുകളും

കൈത്തിരി

ചിത്രത്തിനു് കടപ്പാട് : കെൻ തോമസ്, വിക്കിമീഡീയ കോമൺസ്