ശങ്കരാഭരണം പേരിൽ മാത്രമേ ഉള്ളു ആഭരണങ്ങളും ഏച്ചുകെട്ടലുകളും

മഞ്ചാടി

ചിത്രത്തിനു് കടപ്പാട്: ഷാജി മുള്ളൂക്കാരൻ