ശങ്കരാഭരണം പേരിൽ മാത്രമേ ഉള്ളു ആഭരണങ്ങളും ഏച്ചുകെട്ടലുകളും

വിഷു ആശംസകൾ

വരികൾ: അയ്യപ്പ പണിക്കർ

ചിത്രത്തിനു് കടപ്പാട് : C E Vipin